Rejestr BDO - podstawy i zakres - co warto wiedzieć?

Po wejściu w życie nowych przepisów dotyczących BDO pojawiło się sporo pytań i wątpliwości. Szczególnie, przez osoby, które dopiero rozpoczynają swój biznes. Dlatego w tym artykule pozwolę sobie przybliżyć zagadnienia z nim związane.


Czym jest rejestr BDO?

       Rejestr BDO to rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Celem tego Rejestru jest gromadzenie informacji związanych z odpadami oraz ma zapewnić elektroniczną realizację wszelkich obowiązków rejestrowych, ewidencyjnych i sprawozdawczych w odniesieniu do odpadów [1] Zgodnie z artykułem 82 tejże ustawy BDO jest prowadzony w systemie teleinformatycznym. Podmiotami zarządzającymi niniejszą bazą są marszałkowie województw.

 

Aktem prawnym regulującym ten zakres jest Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Warto wskazać, że w sprawach dotyczących gospodarki odpadami opakowaniowymi w zakresie nieuregulowanym w ustawie stosuje się̨ przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

 

Na stronie BDO można znaleźć formularz, którego celem jest wsparcie w odpowiedzi na pytanie czy dany podmiot powinien wpisać swoją działalność do rejestru. Formularz jest dostępny pod adresem:
 https://bdo.mos.gov.pl/ankieta/


Rejestr BDO, a salony kosmetyczne

 

 

Obowiązek wpisu w zakresie branży kosmetycznej należy analizować poprzez pryzmat realnych czynności jakie dany salon realizuje.

W przypadku świadczenia usług, przy których wytwarzane są odpady medyczne jest już obligatoryjność zgłoszenia do BDO. Warto wskazać, że salony mogą mieć styczność z kilkoma rodzajami odpadów w zależności od tego jak szeroko prowadzą swoją działalność. Innymi słowy jakie dokładnie usługi prowadzą i jakie odpady są przez nich realizowane.

 

W rozumieniu ustawy o odpadach, za odpady rozumie się każdą substancję lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do których pozbycia się jest obowiązany. Natomiast za odpady komunalne rozumie się „odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych; niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne pozostają niesegregowanymi (zmieszanymi) odpadami komunalnymi, nawet jeżeli zostały poddane czynności przetwarzania odpadów, która nie zmieniła w sposób znaczący ich właściwości”.

Istotne natomiast jest czym są odpady medyczne. Zgodnie z definicją wskazanej ustawy za odpady medyczne rozumie się odpady powstające w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz prowadzeniem badań i doświadczeń naukowych w zakresie medycyny. O ile można byłoby mieć wątpliwości co do tego, że przecież kosmetolog czy kosmetyczka nie realizuje świadczeń zdrowotnych dlatego należy poszukiwać odpowiedzi w tym zakresie w realnym aspekcie jaki to rodzaj odpadów i czy taki rodzaj odpadów jest realizowany przez salon.

 

W 2020 roku zostało uchylone Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów wydanym na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, a co za tym idzie poszukiwanie odpowiedzi w tymże akcie prawnym jest bezcelowe, chociażby dlatego, że jest on uchylony.  2 stycznia 2020r. Powstało nowe Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów i ten dokument jest aktualny na datę publikację tegoż artykułu.[2]

 

Zgodnie z tym katalogiem istotnymi kodami, które mogą zainteresować osoby prowadzące salony kosmetyczne mogą być m.in

1) Odpady wskazane w kodzie 19 80 01

2) Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 02) - kod 180201

3) Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt kod 180202

4) Inne odpady niż wymienione w 18 01 03 (np. opatrunki z materiału lub gipsu, pościel, ubrania jednorazowe, pieluchy) kod: 180104

5) Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne kod: 180106

 

            Salony świadczące usługi kosmetyczne realizujące niektóre usługi mogą mieć do czynienia chociażby z igłami (m.in mezoterapia igłowa), co może doprowadzić do potencjalnego zakażenia. Nie bez przyczyny do usług kosmetycznych ma zastosowanie ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, która to zgodnie z przepisem art. 16 ust. 1 tejże ustawy wskazuje, że:

  1. Osoby inne niż udzielające świadczeń zdrowotnych podejmujące czynności, w trakcie wykonywania których dochodzi do naruszenia ciągłości tkanek ludzkich, są obowiązane do wdrożenia i stosowania procedur zapewniających ochronę przed zakażeniami oraz chorobami zakaźnymi.
  2. Procedury, o których mowa w ust. 1, powinny regulować sposób postępowania przy wykonywaniu czynności, w trakcie których dochodzi do naruszenia ciągłości tkanek ludzkich, zasady stosowania sprzętu poddawanego sterylizacji oraz sposoby przeprowadzania dezynfekcji skóry i błon śluzowych oraz dekontaminacji pomieszczeń i urządzeń.
  3. Na wniosek podmiotu obowiązanego do wdrożenia i stosowania procedur, o których mowa w ust. 1, państwowy powiatowy inspektor sanitarny opiniuje te procedury.”[3]

Z powyższego wynika, że osoby świadczące usługi kosmetyczne (są to usługi inne niż świadczenie zdrowotne) zobowiązane są do przestrzegania wymogów sanitarnych i higienicznych przeciwdziała-jących potencjalnemu zakażeniu czy też chorobie, głównie dlatego, że podczas różnego rodzaju zabiegów kosmetycznych może dojść do potencjalnego naruszenia ciągłości tkanek ludzkich przy-kładowo: manicure. A zatem można przyjąć, że w ramach takich czynności będą powstawały odpady o charakterze medycznym, co wskazuje, że konieczne jest zgłoszenie do rejestru BDO.

Kiedy oraz jak zarejestrować się do BDO?

Rejestracji do BDO należy dokonać przed rozpoczęciem działalności. Natomiast jeżeli nastąpi przypadek prowadzenia działalności, która wymaga uzyskania wpisu na wniosek podmiotu, bez wpisu do Rejestru BDO koniecznie trzeba złożyć wniosek rejestracyjny.

Wniosek dotyczący rejestracji ale też aktualizacyjny lub w zakresie wykreślenia składa się za pomocą elektronicznego formularza poprzez indywidualne konto, które należy założyć w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami: https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/

Na stronie BDO można znaleźć film instruktażowy związany z wnioskiem: https://bdo.mos.gov.pl/baza-wiedzy/jak-wypelnic-wniosek-rejestrowy/

Warto wskazać, że wpis do BDO wiąże się z poniesieniem opłaty w wysokości 100 zł – mikroprzedsiębior-cy oraz 300 zł – pozostali przedsiębiorcy.

Sankcje za nieprzestrzeganie przepisów:

Ustawodawca przewidział sankcje  w artykule 57  ustawy  z dnia 13 czerwca 2013 r.o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi- i to nie małe za nieprzestrzeganie przepisów z tym związanych nawet do miliona złotych.

Przed rozpoczęciem działalności należy dokładnie zweryfikować czy dana działalność kwalifikuje się do zgłoszenie w BDO, a większość podstaw wskazuje, że jednak takie zgłoszenie może być konieczne w przypadku świadczenia usług kosmetycznych. W razie wątpliwości warto skontaktować się z prawnikiem lub z infolinią BDO.

Na stronie BDO można znaleźć również szereg odpowiedzi na watpliwości - Q&A pod adresem: https://bdo.mos.gov.pl/pytania-i-odpowiedzi/.


 

Charlotta Lendzion, prawnik, właściciel llegal.pl, mediator w sprawach cywilnych, autorka książki o odpowiedzialności odszkodowawczej oraz licznych artykułów o tematyce prawniczej. Aktualnie w trakcie pisania pracy doktorskiej z zakresu prawa zobowiązań ze szczególnym uwzględnieniem prawa nowych technologii i prawa konsumenckiego.


Źródła:

 

  1.  https://www.biznes.gov.pl/pl/opisy-procedur/-/proc/170
  2.  https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000010
  3. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi dostęp na dzień 19.09.2021r.
  4.  https://bdo.mos.gov.pl